PLIDA

Een PLIDA certificaat (Progetto Lingua Dante Alighieri) is één van de vier type certificaten die de Italiaanse overheid officieel erkent, op basis van een verdrag met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze worden uitgereikt met toestemming van de wetenschappers van de vermaarde Universiteit La Sapienza te Rome. De PLIDA wordt ook erkend door de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs als geldig bewijs om zich in te schrijven aan een Italiaanse Universiteit. Onze vereniging is sinds augustus 2007 een erkend centrum voor PLIDA certificaten. Iedereen die lid is van een Nederlandse Dante Alighieri vereniging kan bij ons een PLIDA examen doen.

INSCHRIJVEN VOOR DE NAJAARSEXAMENS NIET MEER MOGELIJK!

De examens van 30 november en 1 december zijn geheel volgeboekt.

Zodra bekend is welke de examendata van het volgend jaar zijn, zal dat hier en/of in het Bollettino worden kenbaar gemaakt! Algemene informatie over het PLIDA volgt hieronder.

Agenda PLIDA Examens 2022
Alle examens beginnen vanaf 16.00 uur en kunnen tot 21.00 uur duren!

Najaar 2022  
A2 en B1 woensdag 30 november (inschrijving sluit op 23 november)
 B2, C1 en C2

donderdag 1 december (inschrijving sluit op 23 november)

  • Het examen toetst de vier vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Alles wordt op dezelfde avond getoetst.
    Als een, twee of drie onderdelen niet worden behaald dan kan/kunnen die in een volgende periode worden herhaald; er moet dan alleen voor die onderdelen worden betaald.
  • Voor verdere informatie verwijzen wij je naar de site van de Dante Alighieri in Rome www.plida.it, daar kun je ook je kennisniveau toetsen en bepalen.
  • Er is een mogelijkheid om het examen versneld te laten nakijken en beoordelen. Tegen betaling van €30,- wordt het examen binnen enkele weken na ontvangst door Rome nagekeken. Als je in aanmerking wil komen voor deze versnelde correctie dan kun je dit aangeven door een e-mail te sturen aan: plida2014@gmail.com. Daarnaast moet dit bedrag overgemaakt worden naar het rekeningnummer NL72 INGB 0003 8436 10 t.n.v. Patrizia Nanni te Den Haag met vermelding van naam, geboortedatum en niveau examen. 

  • Als een kandidaat na inschrijven niet in staat is het examen bij te wonen, dan kan hij/zij zich tot twee weken voor de examendatum afmelden bij de PLIDA commissie. De inschrijving wordt dan niet geannuleerd maar geldt voor de volgende examensessie. Het examengeld wordt niet gerestitueerd.

Om je in te schrijven kun je gebruik maken van het inschrijfformulier helemaal onderaan deze pagina.                                                       

Vanwege administratie en verzendingskosten zijn de kosten voor het examen PLIDA dit jaar veranderd.

(A causa delle spese di amministrazione e spedizione il costo dell’esame PLIDA è aumentato).

Kosten van een hele PLIDA test

 

Standaard Examen

Examen met versnelde correctie (ca.3 maanden na examen)

Niveau A2

€ 70

€100

Niveau B1

€100

€130

Niveau B2

€100

€130

Niveau C1

€145

€175

Niveau C2

€145

€175

 Het is mogelijk om onderdelen apart te herkansen, met een maximum van drie. Hierbij zijn de kosten per onderdeel:

Niveau A1 Niveau B2 € 25
Niveau A2 € 15 Niveau C1 € 35
Niveau B1 € 25 Niveau C2 € 35

Uitleg niveau's

De Basisgebruiker A1  Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

De Basisgebruiker A2  Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

De Onafhankelijke gebruiker B1 Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Sinds 1/12/2018 is het PLIDA certificaat op het niveau B1 officieel erkend als geldig certificaat om de Italiaanse nationaliteit aan te vragen. Voor meer informatie verwijzen we je naar de site van de PLIDA. https://plida.it

De Onafhankelijke gebruiker B2  Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

De Vaardige gebruiker C1 Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

De Vaardige gebruiker C2 Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden. 

Downloads: