P.L.I.D.A.

Vanwege de Corona restricties gaan de PLIDA examens in het voorjaar 2021 NIET door!

Wij verzoeken iedereen die zich heeft opgegeven om contact op te nemen met de PLIDA coördinatoren. U kunt dan aangeven of u het geld terug wilt, of dat u de inschrijving verplaatst naar november.

Een P.L.I.D.A. certificaat is één van de vier type certificaten die de Italiaanse overheid officieel erkent, op basis van een verdrag met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze worden uitgereikt met toestemming van de wetenschappers van de vermaarde Universiteit La Sapienza te Rome. De P.L.I.D.A. wordt ook erkend door de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs als geldig bewijs om zich in te schrijven aan een Italiaanse Universiteit. Onze vereniging is sinds augustus 2007 een erkend centrum voor P.L.I.D.A. certificaten. Iedereen die lid is van een Nederlandse Dante Alighieri vereniging kan bij ons een P.L.I.D.A.-examen doen.

Agenda P.L.I.D.A Examens 2021(*)

Voorjaar 2021  
B1, B2, C1, C2 Examens zijn vervallen!
A2 Examen is vervallen!
Najaar 2021  
A2 en B1 woensdag 1 december (inschrijving tot 24 november)
mercoledì 1 dicembre (le iscrizioni chiudono il 24 novembre)
 B2, C1 en C2 donderdag 2 december (inschrijving tot 25 november)
giovedì 2 dicembre (le iscrizioni chiudono il 25 dicembre)

(*)Alle examens beginnen vanaf 16.00 uur en kunnen tot 21.00 uur duren!

  •  Het examen toetst de vier vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Alles wordt op dezelfde avond getoetst.
  • Als een, twee of drie onderdelen niet worden behaald dan kan/kunnen die in een volgende periode worden herhaald; er moet dan alleen voor die onderdelen worden betaald.
  • Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de site van de Dante Alighieri in Rome www.plida.it, daar kunt u ook uw kennisniveau toetsen en bepalen.
  • Er is een mogelijkheid om het examen versneld te laten nakijken en beoordelen. Tegen betaling van €10,- wordt het examen binnen een week na ontvangst door Rome, nagekeken. Als u in aanmerking wil komen voor deze versnelde correctie dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen aan: plida2014@gmail.com. Daarnaast moet dit bedrag overgemaakt worden naar het rekeningnummer NL72 INGB 0003 8436 10 t.n.v. Patrizia Nanni te Den Haag met vermelding van naam, geboorte datum en niveau examen. 
  • Als een kandidaat na inschrijven niet in staat is het examen bij te wonen, dan kan hij/zij zich tot twee weken voor de examendatum afmelden bij de PLIDA commissie. De inschrijving wordt dan niet geannuleerd maar geldt voor de volgende examensessie. Het examengeld wordt  niet gerestitueerd.

Om u in te schrijven kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier helemaal onderaan deze pagina.

Kosten van een hele PLIDA test

Niveau A1 Niveau B2 € 100
Niveau A2 € 70 Niveau C1 € 145
Niveau B1 € 100 Niveau C2 € 145

 

Het is mogelijk om onderdelen apart te herkansen, met een maximum van drie. Hierbij zijn de kosten per onderdeel:

Niveau A1 Niveau B2 € 25
Niveau A2 € 15 Niveau C1 € 35
Niveau B1 € 25 Niveau C2 € 35

 

Uitleg niveau's

De Basisgebruiker A1

Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

De Basisgebruiker A2

Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

De Onafhankelijke gebruiker B1

Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Sinds 1/12/2018 is het PLIDA certificaat op het niveau B1 officieel erkend als geldig certificaat om de Italiaanse nationaliteit aan te vragen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de site van de PLIDA. https://plida.it

De Onafhankelijke gebruiker B2

Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

De Vaardige gebruiker C1

Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

De Vaardige gebruiker C2

Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden.

 

 Certificati P.L.I.D.A.

La società Dante Alighieri di Leida e l'Aia ha ottenuto il riconoscimento di centro certificatore P.L.I.D.A. nell'agosto 2007.

Il certificato P.L.I.D.A. (progetto lingua italiana Dante Alighieri) è un diploma rilasciato dalla Società Dante Alighieri in base ad una convenzione con il Ministero degli Affari Esteri. Esso attesta la competenza in italiano come lingua straniera.

Per sostenere l’esame P.L.I.D.A., il candidato deve essere membro della Società Dante Alighieri. Per scegliere la sede della Società Dante Alighieri in Olanda potete consultare questo link. Sul modulo d’iscrizione si prega di annotare il nome del comitato di cui siete membri.

La certificazione P.L.I.D.A è una delle quattro ufficialmente riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana. Il P.L.I.D.A. opera anche in base a una convenzione con l'Università La Sapienza di Roma che rilascia un plauso scientifico alla Certificazione. Inoltre il P.L.I.D.A è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Università e della Ricerca come titolo per l'immatricolazione universitaria a condizioni agevolate degli studenti stranieri. Esso attesta i sei livelli di competenza e di conoscenza della lingua italiana secondo i parametri indicati dal quadro di riferimento europeo delle lingue:

A1 livello di contatto

A2 livello di sopravvivenza

B1 livello di soglia

Con l’entrata in vigore della Legge n. 132 del 1/12/2018, da quest’anno le persone che richiederanno la cittadinanza italiana saranno chiamate a dimostrare la conoscenza dell’italiano presentando un certificato di competenza linguistica di livello B1. Il Certificato PLIDA B1 è fra i titoli idonei a questo scopo. Per ulteriori informazioni  vi rimandiamo al sito PLIDA. https://plida.it

B2 livello di progresso

C1 livello di efficacia

C2 livello della padronanza

 

I candidati possono scegliere il livello che considerano più idoneo: non è necessario aver sostenuto i livelli più bassi per sostenere l'esame di un livello più alto. L'esame testa le quattro abilità: ascoltare, leggere, parlare e scrivere.

Se il candidato lo necessita, esiste la possibilità di far correggere l’esame velocemente. I risultati vengono corretti e comunicati alla Commissione a partire da una settimana dal ricevimento degli stessi da parte dell’ufficio PLIDA di Roma. Per richiedere la correzione urgente bisogna pagare il contributo di €10,- al conto NL72 INGB 0003 8436 10 a nome di Patrizia Nanni Den Haag e spedire una e-mail al seguente indirizzo plida2014@gmail.com comunicando il proprio nome, cognome, data di nascita e livello esame.

Effettuata l’iscrizione, è possible ritirarsi dall’esame fino a due settimane prima della data d’esame. L’iscrizione non viene annullata, ma rimane valida per la sessione d’esame successiva. Il contributo per l’esame non verrà quindi rimborsato.

Per ulteriori informazioni, per testare il livello della conoscenza dell'italiano e per consultare le prove d'esame delle sessioni precedenti consultare il sito www.ladante.it o scrivete una mail alla e-mail plida2014@gmail.com

Per l'iscrizione scarricate il foglio al fondo della pagina.

Per scegliere il livello appropriato e per altre informazioni si consiglia di consultare il sito della Dante di Roma: www.ladante.it

Downloads:

Plida pagina Overzicht