Algemene Voorwaarden

DE VERENIGING DANTE ALIGHIERI LEIDEN/DEN HAAG

 'De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de Italiaanse cultuur en van de Italiaanse taal’(Statuten, art. 2.1).

Lidmaatschap.

Het lidmaatschap van onze vereniging loopt van 1 september tot en  met 31 augustus en geeft recht op het inschrijven voor cursussen, het bijwonen van lezingen en het deelnemen aan andere evenementen. Het biedt tevens de mogelijkheid gratis boeken te lenen van de Universiteits-bibliotheek te Leiden. Degenen die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich wenden tot de secretaris. De maandelijkse lezingen, in Den Haag, worden afwisselend in het Nederlands of het Italiaans gehouden. Mededelingen hierover verschijnen op de website, in de digitale nieuwsbrief en in Il Bollettino, het verenigingsblad, dat de leden viermaal per jaar op de hoogte houdt van allerlei activiteiten, zoals de nieuwjaarsborrel.

Contributie 

De contributie bedraagt € 25 per persoon en € 40 voor twee personen op één adres. Door in te schrijven als lid verbindt u zich aan een automatische incasso van de contributie. Dit bedrag wordt jaarlijks in september  geïncasseerd.

Voor het volgen van cursussen moet u lid zijn van de vereniging.

Cursisten voldoen de contributie tegelijk met het cursusgeld. Zie hierna onder ‘Gang van zaken bij de cursussen’. 

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door opzegging uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, d.w.z. uiterlijk 1 augustus, per e-mail of schriftelijk aan de secretaris (segretario@dante-alighieri.nl).

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt derhalve niet automatisch met het stoppen als cursist. Als u niet alleen met de lessen wilt stoppen, maar ook uit de vereniging wilt stappen, dan dient u het lidmaatschap uitdrukkelijk op te zeggen, anders loopt de contributie-verplichting gewoon door.

Gang van zaken bij de cursussen

Voor het volgen van een cursus moet u lid zijn van de vereniging.  Bestaande leden en nieuwe leden schrijven zich in via de kop "Cursussen" van de website. Bestaande leden kunnen dat direct na inloggen doen; nieuwe leden dienen eerst hun personalia in te voeren.

Betaling cursusbedrag
Door in te schrijven voor een cursus verbindt u zich aan een automatische incasso van het cursusbedrag. Dit bedrag wordt rond de eerste cursusdatum geïncasseerd. 

De inschrijving in een bepaalde cursus is pas een feit zodra de cursist in die cursus geplaatst kan worden en de machtiging is ontvangen.

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. Vervolgens ontvangt u bericht als de cursus voldoende deelnemers heeft om door te kunnen gaan.

Cursusgegevens en deelnemerslijst

Zodra vaststaat dat uw cursus doorgaat, ontvangt u een mailbericht met de gegevens over uw lessen en een deelnemerslijst. De distributie van de deelnemerslijst blijft beperkt tot de deelnemers aan de betreffende cursus en bevat de contactgegevens van de cursisten zodat deze op de hoogte gesteld kunnen worden als een les onverhoopt niet door kan gaan.  Wanneer u zich niet meer in een cursus kunt inschrijven omdat het maximum aantal cursisten al is bereikt, wordt dit aangegeven bij de betreffende cursus.

Wanneer de cursus van uw keuze niet kan doorgaan omdat het minimum aantal cursisten niet is gehaald, ontvangt u daarover zo spoedig mogelijk bericht, zodat u een alternatief kunt kiezen. Door late inschrijvingen is dat overigens soms pas laat in de zomer bekend.

Annulering

Tot twee weken voor aanvang cursus is het mogelijk uw inschrijving en machtiging te annuleren bij de cursusorganisator. Na het begin van de cursussen is annulering zonder verlies van het betaalde cursusgeld niet meer mogelijk.

Restitutie van een deel van het cursusgeld wordt niet gegeven.